Over ons  |  Contact  |  Sitemap |  Inloggen

Neem contact op


Telefoon
(020) 312 5250

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00


Doorlopend Krediet

Het doorlopend krediet is ideaal voor mensen die het prettig vinden om wat geld achter de hand te hebben. U spreekt van tevoren een kredietlimiet en een termijnbedrag af met De Nederlandse Voorschotbank. Het termijnbedrag bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 8% van de kredietlimiet. Het termijnbedrag mag niet lager zijn dan de verschuldigde maandrente. De duur is onder andere afhankelijk van tussentijdse opnames, extra aflossingen, tijdige betalingen en rente. Bedragen die u hebt afgelost, kunt u -tot aan de limiet- weer opnemen met een minimum van € 100 per keer. De maandlast verandert hierdoor overigens niet. De looptijd wordt wél langer.

Rente en aflossing
Rente wordt per dag over het saldo berekend. Gedurende de looptijd kan de rente wijzigen. De Nederlandse Voorschotbank houdt u daarvan natuurlijk op de hoogte. Bovendien kunt u altijd overgaan tot volledige of gedeeltelijk vervroegde aflossing. Hieraan zijn géén kosten verbonden (boetevrij). Bij gedeeltelijk vervroegde aflossing is aanpassing van het termijnbedrag mogelijk. Uw adviseur kan u er alles over vertellen.

U ontvangt per maand een overzicht van uw doorlopend krediet. Hierop staat onder andere vermeld:

 • het totale kredietbedrag (de kredietlimiet).
 • hoeveel de afgelopen periode werd opgenomen of terugbetaald.
 • hoeveel rente werd berekend.
 • de opnameruimte.
 • de resterende (theoretische) looptijd.

Geschikt voor:

 • Klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte
 • Klanten die minimaal 21 en maximaal 60 jaar oud zijn

Minder geschikt voor:

 • Klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente

Een aantal voorbeelden:

Totale kredietbedrag  € 6.000,- 
Maandtermijn op basis van 2%    € 120,-
Duur kredietovereenkomst*  64 maanden
Variabele effectieve debetrentevoet op jaarbasis  9,7%
Jaarlijks kostenpercentage**  9,7%
Totale door de consument te betalen bedrag  € 7.680,-
 

Totale kredietbedrag  € 8.000,-
Maandtermijn op basis van 2%  € 160,-
Duur kredietovereenkomst*  64 maanden
Variabele effectieve debetrentevoet op jaarbasis  9,7%
Jaarlijks kostenpercentage**  9,7%
Totale door de consument te betalen bedrag  € 10.240,-
 

Totale kredietbedrag  € 15.000,-
Maandtermijn op basis van 2%  € 300,-
Duur kredietovereenkomst*  64 maanden
Variabele effectieve debetrentevoet op jaarbasis  9,7%
Jaarlijks kostenpercentage**  9,7%
Totale door de consument te betalen bedrag  € 19.200,-
 

Totale kredietbedrag  € 25.000,-
Maandtermijn op basis van 2%  € 500,-
Duur kredietovereenkomst*  64 maanden
Variabele effectieve debetrentevoet op jaarbasis  9,7%
Jaarlijks kostenpercentage**  9,7%
Totale door de consument te betalen bedrag  € 32.000,-
  
*Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat:

- de kredietlimiet meteen geheel wordt opgenomen.
- geen verdere opnamen worden verricht.
- de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
- de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
- de rente ongewijzigd blijft.

**Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

Let op: u moet beschikken over een rekening bij een bank naar keuze. De bank kan hiervoor kosten in rekening brengen.


Toelichting variabele rente


De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
 • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag
 • een vergoeding van onze kosten en die van de tussenpersoon
 • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal)
  Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Doorlopende kredieten zoals die van u worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat u geld kan opnemen wanneer u dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat u kunt aflossen wanneer en zo veel als u wilt (U kunt uw doorlopend krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen). Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten (werden geheel en) worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan u in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de door ons aan u in rekening gebrachte variabele rente.

In de periode van begin 2006 tot medio 2008 liepen de één-, twee- en  driemaands Euribortarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente moesten wij de variabele rente enkele malen verhogen. In de tweede helft van 2008 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven in. Tegelijkertijd begonnen banken elkaar op de geldmarkt - gedwongen door de kredietcrisis - steeds hogere  liquiditeitsopslagen in rekening te brengen. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen voorheen altijd minder dan 0,5 procentpunt en liepen toen op tot 1 à 2 procentpunt(en) met uitschieters naar 3 à 4 procentpunten. Door deze ontwikkelingen moesten wij de variabele rente verhogen.
Vanaf december 2008 daalden de één-, twee- en driemaands Euribortarieven. Daardoor konden wij de variabele rente verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake  van een sterke stijging van de totale fundingkosten, hetgeen leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven in. Daarna  zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf haar financiering eind 2013 verminderde en wij ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend-krediet-portefeuille. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van het Franse moederbedrijf. Daarnaast ging ons Franse moederbedrijf begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, hetgeen de funding voor ons duurder maakte.
Sinds medio 2014  is er weer een dalende trend in de fundingkosten (met name door het verder teruglopen van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven) .

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.
Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin u bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

Persoonlijke lening